Tư vấn chuyển đổi công ty tại bình dương

Hiện nay, theo quy định của luật Doanh nghiệp 2014 có 4 hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp như sau:

  • Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần;
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên;
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên;
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.

 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được quy định như sau:

  1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;
  2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
  3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Tư vấn chuyển đổi công ty tại bình dương

Hình thức chuyển đổi doanh nghiệp – chuyển đổi công ty tại bình dương

Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Đây là trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại Công ty cho một hoặc một số người khác.

Chuyển đổi Công ty cổ phần hoặc Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên.

Các trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH:

–  Một cổ đông hoặc thành viên nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại

–  Một cổ đông hoặc thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả các cổ đông, thành viên còn lại

– Một người không phải là thành viên hoặc cổ đông nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả cổ đông hoặc thành viên của công ty

Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trường hợp công ty TNHH có ít hơn ba thành viên, thì việc thêm thành viên mới có thể thực hiện đồng thời với việc chuyển đổi công ty. Thành viên mới có thể là người nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc là người góp thêm vốn vào công ty.

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thành Công ty TNHH

Theo quyết định của chủ DNTN thì doanh nghiệp này có thể chuyển đổi thành công ty TNHH với các điều kiện sau:

– Có đủ các điều kiện quy định tại Điều 28 của Luật Doanh nghiệp 2014

– Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH hạn một thành viên là cá nhân), hoặc thành viên (trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên)

– Chủ doanh nghiệp tư nhân phải cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cần thoả thuận bằng văn bản với các chủ thể của hợp đồng chưa được thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó

– Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (chuyển đổi công ty)

– Doanh nghiệp tư nhân không được chuyển thành công ty cổ phần

– Công ty 1 thành viên không được chuyển thành công ty cổ phần

– Công ty chỉ có duy nhất 2 thành viên không được chuyển lên công ty cổ phần

– Công ty có điều kiện chuyển sang loại hình khác phải chứng minh lại điều kiện đó

– Việc chuyển đổi loại hình chỉ được thực hiện từ DNTN lên TNHH, từ TNHH lên công ty cổ phần, DNTN không thể chuyển đổi trực tiếp lên công ty cổ phần.

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp (tư vấn chuyển đổi công ty) tại Công ty luật Quyết Thắng

– Tư vấn các quy định của pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp/công ty

– Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

– Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại

– Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ngược lại

– Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần và ngược lại

– Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty thách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại

– Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại

Thủ tục chuyển đổi công ty (thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp)

Luật sư doanh nghiệp tiếp nhận yêu cầu của khách hàng về chuyển đổi doanh nghiệp

– Đánh giá yêu cầu công việc của khách hàng

– Phương án thực hiện công việc theo yêu cầu khách hàng

– Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý

Luật sư đưa ra phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (công ty)

– Nội dung chuyển đổi loại hình công ty

– Thời hạn, điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của doanh nghiệp nhận chuyển đổi

– Giải pháp về sử dụng lao động

– Nội dung của điều lệ doanh nghiệp chuyển đổi

– Thời hạn thực hiện chuyển đổi

Luật sư soạn thảo hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp (hồ sơ chuyển đổi công ty)

– Soạn thảo biên bản họp về việc chuyển đổi

– Soạn thảo quyết định về việc chuyển đổi;

– Soạn thảo các giấy tờ khác: Giấy đề nghị chuyển đổi, danh sách thành viên/cổ đông, điều lệ công ty;

– Các tài liệu cần thiết khác.

Luật sư đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp (công ty)

– Tiến hành nộp hồ sơ chuyển đổi doan nghiệp (hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh) tại sở Kế hoạch và đầu tư

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy đăng ký kinh doanh) hợp nhất (bao gồm mã số thuế)

– Khắc dấu pháp nhân (dấu doanh nghiệp) tại tổ chức có thẩm quyền

– Bố cáo về việc chuyển đổi doanh nghiệp (chuyển đổi công ty) trên trang website của Sở kế hoạch và đầu tư

– Đăng ký sử dụng mẫu dấu tại cơ quan có thẩm quyền

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN QUYẾT THẮNG

MÃ SỐ THUẾ : 3702606735

Địa chỉ : A1, Đường cách mạng tháng tám, Khu Phố Bình Đức, Phường Bình Nhâm, Tx. Thuận An, Bình Dương

0975.222.292

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *